Regulamin korzystania z usług autoMEE


1. Definicje:

- Usługodawca: autoMEE sp. z o.o. , al. grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, NIP - 5842849336

- Usługa: Pakiet zakupiony przez Klienta od autoMEE sp. z o.o., w tym StarterMEE, OptiMEE, UltraMEE AI

- Klient: Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Usługi

- Aplikacja: Oprogramowanie CRM i inne narzędzia cyfrowe udostępniane przez Usługodawcę

- Konto: Instancja Aplikacji skonfigurowana i udostępniona dla Klienta

- Użytkownik: Osoba korzystająca z Usługi, w tym pracownicy Klienta

- Opłata: Wynagrodzenie za Usługę, płatne zgodnie z wybranym planem i ofertą

- Dane Osobowe: Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

2. Zakres usług:

StarterMEE za 985 pln/miesięcznie obejmuje: Ocena Biznesowa, Spersonalizowane Czat Boty, Interaktywny Interface, 500 auto-zadań miesięcznie, 1 milion słów AI miesięcznie

OptiMEE za 1285 pln/miesięcznie obejmuje:

Wszystko z pakietu StarterMEE, CRM autoMEE, 2 500 auto-zadań miesięcznie, 2 miliony słów AI miesięcznie

UltraMEE za 1985 pln/miesięcznie obejmuje:

wszystko z pakietu OptiMEE, Priorytetowy Support, 10 000 auto-zadań miesięcznie, 5 milionów słów AI miesięcznie

3. Dodatkowa opłata jednorazowa - Set Up Fee:

W ramach wdrożenia Usługi w pakietach StarterMEE, OptiMEE oraz UltraMEE AI, autoMEE sp. z o.o. może wymagać jednorazowej opłaty inicjującej (Set Up Fee). Ta opłata obejmuje koszty indywidualnego dostosowania i konfiguracji Usługi do specyficznych potrzeb Klienta.

a. Wycena indywidualna:

Set Up Fee jest wyceniana indywidualnie dla każdej automatyzacji, biorąc pod uwagę specyfikę i złożoność wymagań Klienta.

b. Oferta i akceptacja:

Szczegółowa oferta dotycząca Set Up Fee zostanie przesłana do Klienta drogą mailową. Akceptacja oferty przez Klienta również odbywa się drogą mailową.

c. Warunki płatności:

Zaliczka: W momencie akceptacji oferty, Klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości 40% całkowitej kwoty Set Up Fee. Zaliczka ta jest niezbędna do rozpoczęcia prac nad wdrożeniem.

Płatność końcowa: Pozostałe 60% kwoty Set Up Fee będzie płatne po zakończeniu wdrożenia i odbiorze usługi przez Klienta. autoMEE sp. z o.o. przekaże Klientowi szczegółowy raport z wdrożenia oraz instrukcje dotyczące finalizacji płatności. Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem automatycznej wiadomości, takiej jak SMS lub e-mail, przypominającej o zbliżającym się terminie płatności, co najmniej 2 dni przed planowanym pobraniem pozostałych 60% kwoty Set Up Fee.

W przypadku braku feedbacku ze strony Klienta w ciągu 30 dni od dnia onboardingu, autoMEE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do automatycznego pobrania pozostałych 60% opłaty za wdrożenie. Procedura ta zostanie zainicjowana tylko po uprzednim poinformowaniu Klienta o zakończeniu wdrożenia i przekazaniu szczegółowego raportu.

d. Po akceptacji oferty, w ciągu 24 godzin Klient otrzyma wiadomość e-mail od bezpośrednio przypisanego eksperta od automatyzacji. Ekspert ten, na podstawie dostarczonych informacji, przygotuje dla Klienta plan działania, zawierający konieczne kroki do realizacji wdrożenia. Komunikacja w ramach procesu wdrożenia odbywa się drogą mailową.

Klient jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania ustalonego harmonogramu. W przypadku opóźnień lub braku odpowiedzi od Klienta, autoMEE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji terminów realizacji wdrożenia lub, w skrajnych przypadkach, do anulowania wdrożenia bez zwrotu kosztów Set Up Fee.

autoMEE sp. z o.o. zobowiązuje się do płynnej komunikacji z Klientem podczas wdrożenia, w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku. Niemniej jednak, jeśli opóźnienia w przepływie informacji wynikają z braku odpowiedzi lub niezbędnego feedbacku od strony Klienta, autoMEE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki tych opóźnień, w tym za niezrealizowanie wdrożenia w ustalonym terminie.

W sytuacji, gdy opóźnienia ze strony Klienta przekraczają ustalony limit czasowy (np. 7 dni roboczych bez odpowiedzi), autoMEE sp. z o.o. może zażądać dodatkowej opłaty za przestoje oraz za dodatkową pracę konieczną do ponownego uruchomienia projektu.

e. Odbiór wdrożenia:

Proces odbioru: Po zakończeniu prac nad wdrożeniem, Klient będzie miał określony czas, 7 dni roboczych, na przetestowanie i ocenę wykonanych prac.

Akceptacja wdrożenia: Po dokonaniu oceny, Klient jest zobowiązany do przekazania autoMEE sp. z o.o. informacji zwrotnej i ewentualnych uwag. Jeśli wdrożenie spełnia ustalone kryteria i oczekiwania Klienta, zostanie uznane za zakończone, co wymaga formalnego potwierdzenia przez Klienta, np. poprzez podpisanie dokumentu odbioru lub wysłanie potwierdzenia drogą mailową.

Poprawki i modyfikacje: W przypadku, gdy Klient zgłasza potrzebę wprowadzenia poprawek lub modyfikacji, autoMEE sp. z o.o. oceni zakres wymaganych działań i ustali z Klientem nowy harmonogram ich realizacji. Dodatkowe prace mogą być przedmiotem dodatkowych opłat, jeśli wykraczają poza zakres pierwotnie uzgodnionego wdrożenia.

Finalizacja płatności: Po formalnym odbiorze wdrożenia przez Klienta, nastąpi proces finalizacji płatności, zgodnie z warunkami określonymi w punkcie c. Warunki płatności.

Limit auto-zadań miesięcznie oznacza limit zadań automatyzacyjnych, które mogą być wykonane przez Klienta lub na jego rzecz w ramach wybranego pakietu usług w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Auto-zadanie odnosi się do indywidualnej operacji automatyzacji, takiej jak wysyłanie automatycznej odpowiedzi e-mail, aktualizacja danych w systemie CRM, generowanie raportu, czy inne działania zdefiniowane w ramach usługi automatyzacji. W przypadku przekroczenia limitu auto-zadań w danym miesiącu, Klient automatycznie kwalifikuje się do wyższego pakietu usług, co wiąże się z odpowiednią zmianą opłat, zgodnie z obowiązującym cennikiem i warunkami tego wyższego pakietu.

5. Zasady korzystania:

Klient jest zobowiązany do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem i regulaminem.

Niedozwolone jest wykorzystywanie Usługi do celów niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

6. Płatności:

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT, który wynosi 23%.

Opłata za Usługę jest pobierana z góry na miesięczną bazę.

W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, dostęp do Usługi może zostać zawieszony.

7. Odstąpienie od umowy:

Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu Usługi bez podawania przyczyny. Jeżeli jednak Klient korzystał z usług w ramach okresu próbnego, nie ma prawa do zwrotu za okres próbny.

8. Ograniczenie odpowiedzialności:

AutoMEE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z Usługi przez Klienta.

9. Zmiany w regulaminie:

AutoMEE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach Klient będzie informowany z wyprzedzeniem.

10. W ramach pakietów, autoMEE współpracuje z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak OpenAI, Zapier, Go High Level oraz Voiceflow, w celu zapewnienia pełnego zakresu usług. Aby umożliwić tę współpracę:

a. Przekazywanie danych dostępowych: Klient jest zobowiązany do przekazania autoMEE niezbędnych danych logowania i innych poufnych informacji wymaganych do integracji i konfiguracji usług. AutoMEE zobowiązuje się do zachowania tych danych w ścisłej poufności i do ich wykorzystywania wyłącznie w celach świadczenia usługi.

b. Bezpieczeństwo danych: autoMEE dołoży wszelkich starań, aby chronić przekazane przez Klienta dane, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.

c. Zmiana haseł po zakończeniu prac: Po zakończeniu prac konfiguracyjnych i integracyjnych przez autoMEE, Klient zobowiązany jest do zmiany wszystkich haseł dostępu w ciągu 7 dni od odbioru prac. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i ograniczenia dostępu do kont po zakończeniu współpracy.

d. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo: autoMEE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia bezpieczeństwa danych, które mogą wystąpić po zakończeniu współpracy i nie zmianie haseł przez Klienta w wyznaczonym terminie.

11. Odpowiedzialność za usługi zewnętrznych dostawców:

a. autoMEE sp. z o.o. działa jako pośrednik, łącząc usługi dostarczane przez zewnętrzne firmy, takie jak OpenAI, Zapier i GHL, z Usługą oferowaną Klientowi.

b. W przypadku awarii, błędów lub innych problemów technicznych po stronie zewnętrznych dostawców, które mogą wpłynąć na dostępność lub jakość Usługi,

autoMEE sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody czy utracone korzyści, które mogą wystąpić po stronie Klienta.

c. atuoMEE sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby minimalizować wpływ ewentualnych problemów technicznych związanych z usługami zewnętrznych dostawców na świadczenie Usługi, jednak nie gwarantuje ciągłości działania Usługi w takich przypadkach.

d. Klient jest świadomy, że Usługa może być uzależniona od zewnętrznych dostawców i akceptuje ryzyko z tym związane.

e. autoMEE sp. z o.o. zobowiązuje się do informowania Klienta o wszelkich znaczących problemach technicznych po stronie zewnętrznych dostawców, które mogą wpłynąć na świadczenie Usługi, w możliwie najkrótszym czasie.

12. Dodatkowe opłaty za wykorzystanie usług zewnętrznych dostawców:

a. Oprócz opłaty abonamentowej za wybrane pakiety Usługi (StarterMEE, OptiMEE, UltraMEE ), Klient będzie obciążony dodatkowymi opłatami związanymi z bieżącym wykorzystaniem usług zewnętrznych dostawców, takich jak GHL- CRM. Cenniki:

https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/48001223556-lc-phone-pricing-structure

b. Dodatkowe opłaty mogą obejmować, ale nie są ograniczone do, kosztów za połączenia telefoniczne, wykorzystanie zaawansowanych funkcji AI, automatyzację procesów, przesyłanie danych oraz inne usługi wymienione w cennikach dostawców.

c. Cenniki zewnętrznych dostawców są dostępne na ich stronach internetowych i mogą ulec zmianie. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi cennikami i warunkami świadczenia usług przez te firmy.

d. autoMEE sp. z o.o. informuje, że łączna kwota do zapłaty przez Klienta będzie zawierała zarówno opłatę abonamentową za wybrany pakiet Usługi, jak i dodatkowe opłaty za wykorzystanie usług zewnętrznych dostawców, zgodnie z ich aktualnymi cennikami.

e. autoMEE sp. z o.o. będzie dostarczać Klientowi szczegółowe zestawienia opłat, w których będą wyodrębnione koszty związane z wykorzystaniem usług zewnętrznych dostawców.

13. Wsparcie techniczne i zasady korzystania z usług zewnętrznych:

a. W pakiecie StarterMEE i OptiMEE: autoMEE oferuje standardowe wsparcie techniczne z czasem reakcji do 48 godzin. Wsparcie jest dostępne w standardowych godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00. Zgłoszenia problemów technicznych powinny być przesyłane mailowo na adres help@automee.pl

b. W pakiecie UltraMEE: autoMEE oferuje priorytetowe wsparcie techniczne z czasem reakcji do 2 godzin roboczych, dostępne od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00. W przypadku zgłoszeń problemów technicznych w tych pakietach, firma dołoży szczególnych starań, aby zapewnić szybką odpowiedź i efektywne rozwiązanie problemu w wymienionym czasie. Zgłoszenia problemów technicznych powinny być przesyłane mailowo na adres help@automee.pl

c. Wsparcie dla usług zewnętrznych: W przypadku wystąpienia błędów lub problemów technicznych związanych z usługami dostarczanymi przez strony trzecie (np. OpenAI, Zapier, Voiceflow), wsparcie techniczne ze strony autoMEE może być ograniczone. W takich sytuacjach, Klient jest zobowiązany do kontaktu bezpośrednio z odpowiednim dostawcą usług zewnętrznych, zgodnie z ich własnymi regulaminami i procedurami wsparcia.

d. Akceptacja regulaminów usług zewnętrznych: Przez korzystanie z Usługi oferowanej przez autoMEE, Klient akceptuje również regulaminy i warunki usług zewnętrznych dostawców. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z tymi regulaminami i przestrzegania ich zasad, ponieważ stanowią one integralną część świadczenia Usługi przez autoMEE.

14.Umowa powierzenia danych osobowych:

W kontekście, że Dostawca Usług (zwany dalej również jako Podmiot Przetwarzający) będzie zarządzać danymi osobowymi zbieranymi przez Klienta (zwany dalej również jako Administrator Danych) w ramach świadczonych Usług oraz wdrożonej Aplikacji, zawarto poniższy kontrakt:

§ 1 Deklaracje Stron

Administrator Danych powierza Dostawcy Usług przetwarzanie danych osobowych zebranych podczas świadczenia Usług, które obejmują.: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów, adresy e-mail, numery identyfikacji podatkowej, nazwy firm, adresy siedzib, skany dokumentów, umowy, dane wrażliwe. Dostawca Usług deklaruje, że posiada odpowiednie środki do prawidłowego zarządzania danymi osobowymi powierzonymi przez Administratora Danych, zgodnie z celami i zakresem określonym w niniejszej umowie. Dostawca Usług zobowiązuje się nie modyfikować, nie usuwać, ani nie wykorzystywać powierzonych danych osobowych w inny sposób niż na potrzeby świadczenia Usług dla Administratora Danych. Zobowiązuje się również do zachowania pełnej dyskrecji w zakresie zarządzanych danych. Dostawca Usług zapewnia, że pracownicy zaangażowani w przetwarzanie danych są upoważnieni do ich zarządzania i zostały poinformowane o przepisach dotyczących ochrony danych oraz o konsekwencjach ich naruszenia, zobowiązując się do przestrzegania tych przepisów i do utrzymania poufności przetwarzanych danych osobowych.

§ 2 Cel, Zakres, Miejsce Przetwarzania Danych

Administrator Danych powierza Dostawcy Usług zarządzanie danymi osobowymi, jak określono w § 1 ust. 1, wyłącznie w celu świadczenia Usług. Dostawca Usług zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w związku z Usługami i w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

§ 3 Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

Strony zobowiązują się do profesjonalnego i rzetelnego wypełniania obowiązków wynikających z umowy, chroniąc prawne, organizacyjne i techniczne interesy w zakresie zarządzania danymi. Dostawca Usług zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zabezpieczyć powierzone dane przed dostępem nieupoważnionych osób, kradzieżą, nielegalnym przetwarzaniem, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostawca Usług zapewnia, że wykorzystywane systemy informatyczne spełniają aktualne wymogi prawne.

§ 4 Podpowierzenie

Dostawca Usług może zlecić przetwarzanie danych innym podmiotom tylko za pisemną zgodą Administratora Danych i po wcześniejszej akceptacji przez Administratora

takim jak Twilo US, Mailgun, OpenAI, Zapier, Voiceflow.

.

§ 5 Odpowiedzialność Stron

Administrator Danych odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z regulacjami UE. Dostawca Usług odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego przetwarzania danych z naruszeniem umowy.

§ 6 Postanowienia Końcowe

W przypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych, umowa nadal obowiązuje zgodnie z nowymi regulacjami. Umowa obowiązuje przez okres świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych.

15. Ograniczenia dużych modeli językowych (LLM):

autoMEE LTD wykorzystuje zaawansowane duże modele językowe (LLM), w tym technologie od partnerów takich jak OpenAI, aby wzbogacić ofertę usług dostępnych dla Klienta. Chociaż modele te są zaprojektowane do dostarczania dokładnych, istotnych i wartościowych informacji, nie są one nieomylnym i mogą okazjonalnie generować treści, które mogą być uznane za nieprecyzyjne, spekulatywne lub nie w pełni relewantne w danym kontekście, zjawisko to jest powszechnie określane jako "halucynacje".

Prosimy mieć na uwadze:

Dokładność odpowiedzi udzielanych przez LLM może osiągać poziom do 98%, ale zawsze istnieje możliwość błędu lub nieścisłości w generowanych informacjach.

autoMEE LTD nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje lub działania podjęte przez Klienta na podstawie informacji wygenerowanych przez LLM.

Klientom zaleca się korzystanie z własnego osądu i weryfikację krytycznych informacji dostarczanych przez LLM przed podjęciem jakichkolwiek znaczących decyzji biznesowych lub działań opartych na takich informacjach.

16. Zgoda na współpracę marketingową:

W ramach naszej współpracy, Klient zgadza się na podjęcie przez autoMEE sp. z o.o. działań promocyjnych, które mogą obejmować wspomnienie o współpracy z Klientem na stronie internetowej dostawcy oraz w innych materiałach marketingowych. Celem tych działań jest podkreślenie sukcesu i jakości realizowanych projektów, co może zawierać dyskretne użycie elementów brandowych Klienta, takich jak logo, w kontekście przedstawiania referencji.

Klient ma pełne prawo w każdym momencie zażądać zaprzestania wykorzystywania wskazanych elementów brandowych w działaniach marketingowych autoMEE sp. z o.o. przez wysłanie stosownego zawiadomienia.

17.Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

automee logotyp

© autoMEE

info@automee.digital

+44(0)748 889 9833

UK - LONDON

The Leadenhall Building

122 Leadenhall Street

PL - GDANSK

Oliva Business Center

Grunwaldzka

472

youtube logo
linkedin logo
tik tok logo
instagram logo
automee logotyp

© 2024 Automee. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pozostańmy w kontakcie

+48 732 059 300

+48 732 071 122

PL - GDANSK

Oliva Business Center, Grunwaldzka,472

US - NEW YORK

244 Madison Avenue, 10016 NY

UK - LONDON

The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street